2023 Evan Thomas at Ingleton-Wells Courtesy Evan Thomas