Steve Paul at Prairie Plug Planting 2019 (McKim-Garsonnin